Veelgestelde vragen

Ik geloof niet in reïncarnatie. Is het dan zinvol om naar een reïncarnatietherapeut te gaan?

Reïncarnatietherapeuten hebben een zeer brede visie van het verleden, maar als u zelf niet open staat voor het bestaan van vorige levens, zal u onderbewustzijn waarschijnlijk eerder het herbeleven toelaten van ervaringen die in dit huidige leven plaats gevonden hebben. Deze herbelevingen zijn even waardevol als anderen omdat ook zij u de mogelijkheid geven om te verwerken wat uw verdere ontwikkeling tot nu toe in de weg stond.

Voor het succesvol ondergaan van de therapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens dus niet nodig, wel de bereidheid om eigen ervaringen serieus te nemen.

Word ik onder hypnose gebracht?

U wordt niet onder hypnose gebracht. Reïncarnatietherapeuten gebruiken trance voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig.

Is reïncarnatietherapie gevaarlijk?

Uw onderbewustzijn laat alleen de ervaringen naar boven komen die u momenteel aankunt. Dat komt omdat u onder trance bent en dat er altijd een deel van het bewustzijn is dat in het hier en nu aanwezig blijft. Er kan dus niets gebeuren wat u zelf niet kunt aanvaarden. Bovendien is uw therapeut aangesloten bij de NVRT, een beroepsvereniging die de kwaliteit van haar leden bewaakt en bevordert. Bij een aangesloten therapeut mag je er onder andere vanuit gaan dat opkomende ervaringen tijdens de herbeleving goed begeleid en afgerond worden. Daarnaast kun je rekenen op procestherapie: doelgericht thematisch werken.

Zijn er contra indicaties?

Herbelevingen confronteren cliënten met hun onverwerkte emoties en hun vaak pijnlijke herinneringen. Ze moeten daar aan willen werken en ze moeten dat aankunnen. Bovendien moeten ze bereid zijn wat uit hun onderbewuste naar boven komt serieus te nemen en dat niet bij voorbaat als onzin af te doen.
Voor verstandelijk gehandicapten, die onvoldoende mogelijkheden hebben het verleden te begrijpen, te beschrijven en te verwerken, is reïncarnatietherapie niet geschikt. Cliënten in een psychotische toestand of daar tegenaan (borderline syndroom) zijn zelden geschikt voor reïncarnatietherapie. Ook bij verslaafden is het moeilijk om resultaten te bereiken. Het therapeutisch proces gaat immers uit van eigen ervaringen en inzicht, het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en van zelfwerkzaamheid.
Wanneer bovenstaande beperkingen niet spelen, kan iedereen reïncarnatietherapie zonder problemen ondergaan. De meeste cliënten gaan makkelijk in trance en komen in ervaringen van hun jeugd, de tijd in de baarmoeder of vorige levens. Ze ontdekken daar dat deze oude onverwerkte problemen rechtstreeks verband houden met de moeilijkheden waarvoor ze gekomen zijn.

Is reïncarnatietherapie ook geschikt voor kinderen?

Behalve bij volwassenen werkt reïncarnatietherapie ook voor jonge kinderen. Er zijn diverse technieken ontwikkeld die aansluiten bij hun belevingswereld.

Zelf werk ik niet meer met jonge kinderen. Wel met pubers, vanaf ± 15 jaar.

Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie kunt u bij mij – mondeling of schriftelijk – uw klacht melden. Samen proberen wij het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen ons er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt gratis wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor u als cliënt, noch voor mij als therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat u als cliënt, ik als therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

c. Bent u ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor u een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en u heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij Quasir/Zorggeschil, geschilleninstantie die de klachtenprocedure uitvoert. Zie https://quasir.nl/zorggeschillen/